Husorden for Måløv Park

 
Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med boligoverenskomstens (Lejekontraktens og tilknyttede dokumenter) indhold samt boligforeningens vedtægter og husorden,som beskriver såvel rettigheder som forpligtelser.

Affald
Skærende genstande, sod, frugt og vådt affald skal indpakkes, før det anbringes i affaldssækkene. Større effekter og haveaffald skal afleveres på genbrugs- og storskraldspladsen.
Ansvar

Beboerne må selv stå til ansvar for overtrædelse af sundheds-, bygnings- og politi-vedtægter og holde foreningen skadesløs.

Antenner og paraboler
Antenner og paraboler - udenfor lejligheden - må ikke opsættes over hegnshøjde.
(jvf. råderetskataloget)

Bad og toilet
Badning må ikke finde sted mellem kl. 24 og kl. 6. I wc-kummen må der ikke henkastes genstande, der kan tilstoppe afløbet. Utætheder ved cisterner mv. må omgående meldes til viceværten.

Boring
Der må på hverdage benyttes slagboremaskiner til ophængning af billeder, gardiner m.m. mellem kl. 9.00 og kl. 19.00. Benyttelse af slagboremaskiner eller andre støjende redskaber, ud over de nævnte tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage, skal aftales med de øvrige beboere i blokken og kan kun ske med disses godkendelse.

Cykling
Cykelkørsel på gangstierne må kun finde sted under hensyntagen til de gående.

Forurening
Ved forurening af anlæg, legepladser, trapper og gange mv., skal rengøring omgående foretages af forureneren. Undlades dette, vil rengøring blive udført for pågældende beboers regning.

Husdyr
Husdyr må ikke holdes eller tages i pleje.

Knallertkørsel
Knallertkørsel på gangstierne i bebyggelsen er ikke tilladt.

Leg og boldspil
Lokal anvisning skal respekteres. Uden for boldbanerne tillades kun lettere boldspil.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer må kun ske på parkeringspladserne, og må kun foretages, når det ikke er til gene for passagen og i øvrigt med fornøden hensyntagen til bebyggelsen. Parkering af campingvogne, påhængsvogne og ikke-indregistrerede køretøjer må kun finde sted efter aftale med viceværten.

Skiltning
Skiltning og anbringelse af reklamer må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra administrationen

Snerydning
Snerydning af gangbroen foran husene påhviler beboerne.

Musik og støj
Generelt skal støjende adfærd undgås. Specielt indskærpes følgende forhold

  • Benyttelse af fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden
    hensyntagen og må ikke finde sted for åbne døre og vinduer.
  • Musikudøvelse må ikke finde sted mellem kl. 22 og kl. 8.
  • Fjernsyn og musikanlæg må ikke kunne høres hos naboen mellem kl. 22 og kl. 8.
  • I boligen må der ikke råbes, trampes i gulve og løbes på trapper.
  • Generende støj - herunder motorstøj indenfor bebyggelsen - er ikke tilladt
  • Brud på reglerne kan føre til opsigelse af lejemålet

Brug af ild på boligens udendørsarealer
Det er ikke tilladt at lave bål af nogen art i haven, på terrassen, under halvtaget eller i forhaven.
Dette skal tolkes som følgende:
Det er tilladt, under behørligt hensyn til naboer, at bruge grill, herunder gasgrill, i forbindelse med madlavning. Der må kun bruges trækul eller briketter til optænding.
Det er tilladt at bruge terrassevarmere hvor drivmidlet er Gas eller Elektricitet.
Alle andre former for bål/ild er ikke tilladt. Det være sig bål, bålfade, rygeovne, brændeovne, havepejse, terrasseovne mv.

Udluftning
For at undgå fugt i lejligheden må der daglig foretages effektiv udluftning.

Vaskeriet
De af afdelingsbestyrelsen fastsatte regler for benyttelse af fællesvaskeriet i bebyggelsen skal følges. Regler og brug er beskrevet underFællesfaciliteter/Vaskeriet

Vinduer og døre
Udvendige døre og vinduer skal være forsynede med hele ruder. Udvendige lampesteder skal være intakte.

Ødelæggelser, hærværk ol.
Ved ødelæggelse og hærværk af ejendom og anlæg vil der fra boligforeningens side blive rejst erstatningskrav overfor skadevolderen.

Efterskrift
Det er i alle beboeres interesse, at husordenen efterleves. Det vil skabe ro og orden, tryghed og tilfredshed, dersom alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til de fælles interesser. Vejledning og henstilling givet af boligforeningens funktionærer under henvisning til boligoverenskomst, vedtægter eller husorden, bedes modtaget med forståelse. Funktionærerne har pligt til og afdelingsbestyrelsen ret til, at påtale overtrædelse af gældende bestemmelser, der ønskes håndhævet for at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i god og pæn orden, og dermed også omkostningerne lavest mulige. Beboerne bedes derfor også medvirke til, at bygninger, planter og tilsåede arealer skånes og beskyttes. I denne forbindelse er det af stor betydning, at forældrene husker at vejlede børnene. Husk, at det der ødelægges, skal alle være med til at betale