Vedtægter for Måløv Parks Fælleshus

Lejere af Fælleshuset får udleveret et praktisk sammendrag af vedtægterne og brugen af huset - enBrugervejledning.

Formål
Fælleshuset skal danne rammen om fælles arrangementer i bebyggelsen, være beboernes festlokale (der er 64 spisepladser i festsalen) og tilgodese lokalebehovet for diverse beboergrupper og beboeraktiviteter.

Hvem kan bruge huset
Afdelingen som helhed til åbne arrangementer, beboergrupper, beboerne i Måløv Park og øvrige brugere.
Huset kanikke benyttes eller lejes af foreninger eller grupper, hvis formål og filosofi bygger på indskrænkninger af demokratiet eller er i strid med FN's menneskerettighedserklæring.

Brugerrådet
Brugerrådet består af repræsentanter for brugerne af Fælleshuset. Brugerrådets medlemmer godkendes af bestyrelsen.

Brugerrådets beslutninger og dispositioner skal godkendes af Bestyrelsen.

Klubber og brugergrupper
Enhver beboer i Måløv Park kan, sammen med 4 andre beboere i Måløv Park danne en klub eller en brugergruppe, som godkendes af Brugerrådet.

Åbne beboerarrangementer er for alle i Måløv Park og evt. gæster og kan arrangeres af alle. Det skal godkendes af Brugerrådet.

Hvem bestemmer og administrerer
Afdelingsmødet godkender de overordnede rammer for Fælleshuset.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for drift, økonomi, udlejning, rengøring og vedligeholdelse af fælleshuset og administrerer Udlejnings-kalenderen.
Brugerrådet fordeler lokalerne mellem brugergrupper og klubber og fastlægger dage til åbne arrangementer for Måløv Park.

Brugerrådet må højst reservere Fælleshuset 8 weekend-dage (fredag, lørdag eller søndag) om året. Klubberne må højst reservere Fælleshuset halvdelen af hverdagene mandag - torsdag.
Fordelingen foretages løbende 12 mdr. forud.
Udlejningskalenderen opslås på www.maaloevpark.dk, vaskeriet og i Fælleshuset.
Fælleshuset kan kun lejes til private arrangementer af beboere i Måløv Park.
Kontortid for udlejning foregår i Fælleshuset Og fremgår af udlejningskalenderen.
Man kan højst leje frem til samme dato det efterfølgende år.
Lejeaftale løber fra kl. 12 på lejedagen til næste dag kl. 12.


Hvad koster det
(Godkendte klubber og brugergrupper betaler den pris Brugerrådet fastsætter.)

Leje af Fælleshuset af beboere/lejere i Måløv Park er pr. døgn:

600 kr. ma-to

1.200 kr. fredag og lørdag

700 kr. søndag

Depositum pr. døgn: 1.000 kr. 

Leje af fadølsanlæg: 200 kr.  Leje af grill 100 kr.

Aktivitetslokaler benyttes IKKE, når Fælleshuset er booket.

Leje og depositum betales når lejemålet føres ind i "kalenderen". Nøgle udleveres sidste hverdag før lejemålet.
Rengøring foretages efter "rengøringsvejledning" og med husets materialer. Syn: Bestyrer og lejer syner Fælleshuset dagen efter lejedato eller efter aftale.

Der afregnes ved næste kontortid.
Misligholdelse: Er lokalerne ikke rengjort, eller inventar beskadiget inddrages beløbet fra depositum, og merudgift herudover opkræves af lejeren. Bestyrelsen afgør evt. "karantæne".

Aflysning
Hvis der aflyses mindst 3 mdr. før lejemålet betales 200 kr.
Aflyses der mellem 3 og 1 md. før lejemålet betales 1/2 pris.
Aflyses der senere betales fuld pris.
Ved dokumenteret sygdom eller andre alvorlige familiemæssige hændelser kan senere aflysning foretages mod betaling af administrationsgebyr.
Godkendte klubber og brugergrupper skal aflyse deres lokalereservation så tidligt som muligt, såfremt lokalet ikke skal benyttes.

Brugerrådet/Bestyrelsen afgør evt. karantæne.

Ansvar
Alkoholmå kun medtages til eget brug ved lejemål og i begrænset omfang til klubber.
Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år.
Andre euforiserende stoffer må ikke medtages eller indtages i Fælleshuset.
Rygning skal foregå udendørs ved opstillede askebægre.

Lejeren er økonomisk ansvarlig for de lejede lokaler og inventar i lejeperioden samt for overholdelsen af gældende regler for afvikling af arrangementer.

Ungdomsfester: Ungdomsfester må ikke foregå uden at lejeren er til stede under hele arrangementet.

Støj: Lejere skal udvise hensyn til de omkringboende.
Efter kl. 22 skal døre og vinduer være lukkede og udendørs aktivitet skal være afdæmpet. Ligeledes skal gæster forlade huset i god ro og orden.

Almindelig munterhed accepteres, men hujen, råb og fællessang udendørs eller når gæsterne forlader festen er ikke acceptabelt eller god ro og orden.

Ved berettigede klager over brud på disse regler tildeles lejeren "karantæne".

Det understreges at Fælleshusbestyreren til enhver tid har adgang til lokalerne og bemyndigelse til at lukke festen.

Bestyrelsen administrerer huset mellem Afdelingsmøderne.

Afdelingsmødet godkender/forkaster Bestyrelsens forvaltning og afgør om der skal foretages administrative ændringer eller vedtægtsændringer.
Enhver beboer kan bringe enhver af bestyrelsens afgørelser samt forslag til vedtægtsændringer op på Afdelingsmødet.