Beboerdemokratiet

Måløv Park har en mangeårig tradition for et stærkt, aktivt og levende beboerdemokrati hvor alle væsentlige spørgsmål og beslutninger er blevet truffet efter fremlæggelse og debat på beboermøder varslet og åbne for alle. Ofte er fremlæggelserne i deres indhold blevet til efter længere tids forberedelse og diskussion i udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og andre engagerede beboere.
At beboerdemokratiet i realiteternes verden ikke er modsætningsfrit og uden gnidninger kommer vel næppe som en overraskelse for nogen. Det har altid været en stærkt følt forpligtelse for afdelingsbestyrelsen at gennemføre en demokratisk beslutningsprocedure på alle væsentlige områder, som angår vilkårene for at bo i Måløv Park.
Gennem årene har der været et svingende engagement såvel hvad angår antallet af deltagere, som den ildhu hvormed deltagelse har fundet sted i den demokratiske proces, men det er kun naturligt når alt ikke er lige meget, men noget føles vigtigere end andet. På den anden side må du gøre dig klart at en generelt svag deltagelse med få fremmødte til besluttende og debatterende møder, gør den demokratiske proces sårbar overfor særinteresser som ikke tjener fællesskabet eller Måløv Park som helhed.

Beboerdemokratiet

Afdelingsmødet og afdelingsdemokratiet

Det årlige ordinære afdelingsmøde er den formelle ramme for det lokale beboerdemokrati. Her tages der stilling til afdelingsbestyrelsens beretning og budgettet for det kommende år. Desuden træffes der beslutninger om de forslag beboere har indgivet til afdelingsmødets behandling, og endelig vælger man medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Ved afstemninger har hver husstand to stemmer uanset antallet af fremmødte fra husstanden.
Der kan derudover afholdes ekstraordinære afdelingsmøder når afdelingsbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at forelægge et spørgsmål for beboerne. Ligeledes kan afdelingsbestyrelsen lægge beslutninger ud til urafstemning i bebyggelsen.

Afdelingsdemokratiet kan dog også have en mindre formel karakter. Der kan indkaldes til møder som først og fremmest har en orienterende eller debatskabende karakter, og der kan nedsættes grupper til at arbejde med særlige opgaver.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Måløv Park består af 4 medlemmer og 2 suppleanter. De vælges på det årlige afdelingsmøde efter følgende retningslinjer: Formanden vælges særskilt for 2 år.
De resterende 4 medlemmer vælges for to år ad gangen således at der er to på valg hvert år. Suppleanterne er på valg hvert år.
Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen udtræder, indtræder førstesuppleanten i dennes sted, men er dog på valg på førstkommende afdelingsmøde uanset om det udtrådte medlem kun sad på det første år i sin toårige valgperiode.

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at forholde sig til de overordnede forhold og problemer i den daglige drift herunder at deltage i budgetlægningen for afdelingen og at tage beslutning om de vedligeholdelsesarbejder og forbedringer der skal ske i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsens aktuelle sammensætning:

Formand:

  • Henrik Thorenfeldt, Knastebakken 223 (Valgt i 2017 for 2 år)

Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer:

  • Joan Lund Jensen, Måløvgårdsvej 52. (Valgt i 2018 for 2 år)
  • Henriette Brandt Clausen, Knastebakken 241 (Valgt i 2017 for 2 år)
  • Kim Palle Jarner, Knastebakken 145 (Valgt 2017 for 2 år)
  • Stine Hessellund Hassing, Knastebakken 129 (Valgt i 2018 for 2 år)

Suppleanter:

  • Arne Hjøllund, Knastebakken 163, (Valgt 2018 for 1 år)
  • Frank Vinding, Knastebakken 267. Kasserer (Valgt i 2018 for 1 år)

Boligforeningen

Måløv Park er en afdeling under boligforening 3B, som er en almen boligforening, der udvikler, bygger og administrerer boliger og boligområder. Vi har ca. 12.500 lejemål i 70 meget forskellige afdelinger i syv kommuner i Storkøbenhavn. 

De syv kommuner er København, Herlev, Ballerup, Hvidovre, Gladsaxe, Høje-Taastrup og Fredensborg.

Boligforeningen er en brugerstyret organisation. Organisationens bestyrelse er således valgt blandt de repræsentanter, beboerne har valgt på deres respektive afdelingsmøder. Derudover er medarbejderne repræsenteret i organisations-bestyrelsen.

Kommunikation

Hvis et beboerdemokrati ikke blot skal være formelt, er der behov for en beboerkommunikation der sikrer både et højt informationsniveau og en kvalificeret diskussion om fælles anliggender.
I Måløv Park har man i tidens løb forsøgt at dække en del af dette behov gennem udgivelsen af et beboerblad. Uanset de gode intentioner har en sådan kommunikationspolitik dog kun i sjældne tilfælde bidraget til andet end det høje informationsniveau. Diskussionen har sædvanligvis måttet finde andre kanaler. Som en konsekvens af dette foregår den skriftlige kommunikation i Måløv Park i dag næsten udelukkende gennem afdelingsbestyrelsens uregelmæssigt udkommende beboerinformationer.
Behovet for den kvalificerede diskussion søges løst dels gennem afholdelse af beboermøder om særlige emner og gennem uformelle kanaler.
Det er hensigten at udbygge dette med diskussionsmuligheder på Måløv Parks hjemmeside.